Herroepingsrecht

Hieronder kunt u informatie vinden over de voorwaarde voor en de gevolgen van het wettelijke recht van ontbinding bij bestellingen die worden verstuurd.

Recht van ontbinding

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te ontbinden.

De termijn van ontbinding bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het recht van ontbinding uit te oefenen, moet u ons (PLATINUM GmbH & Co. KG, Am Ockenheimer Graben 23, 55411 Bingen, Duitsland, telefoon +49 67 21.3 05 93-0, info@platinum.com ) via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor ontbinding maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de termijn van ontbinding na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het recht van ontbinding te sturen voordat de termijn is verstreken.

Gevolgen van ontbinding

Als u de overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Tot aan het moment dat we de goederen weer in ons bezit hebben gekregen of u een bewijs heeft overgelegd dat u de goederen retour heeft gestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt, kunnen we weigeren een terugbetaling te doen.
 
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons over de ontbinding van deze overeenkomst heeft bericht, retour te sturen of te overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan als u de goederen verstuurt voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen. De directe kosten die voortvloeien uit het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen indien dit het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen vast te stellen en dit op u terug te voeren is.
 
Einde van de informatie over het recht van ontbinding
 
Modelformulier voor ontbinding/herroeping
 
(Indien u de overeenkomst wilt ontbinden, verzoeken we u dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen.)
 
Aan PLATINUM GmbH & Co. KG, Am Ockenheimer Graben 23, 55411 Bingen, Duitsland, telefoon +49 67 21.3 05 93-0, info@platinum.com :
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende

goederen/levering van de volgende dienst(*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

______________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Einde modelformulier voor ontbinding/herroeping

U kunt gebruikmaken van onze gratis ophaaldienst voor retourzendingen. Hiertoe kunt u simpelweg even contact opnemen met een van onze medewerkers via de genoemde contactgegevens en een afspraak inplannen voor het ophalen via onze logistieke partner DHL.

We vragen u om ons te helpen onnodige kosten in de vorm van strafport te voorkomen en het pakket voldoende te frankeren, ook in het geval dat u de kosten voor de retourzending niet zelf hoeft te dragen. We vergoeden u de kosten voor een standaardverzending direct via terugbetaling van het bedrag.

Overeenkomst inzake het dragen van de kosten bij ontbinding en retourgarantie

(1) Wij maken van de mogelijkheid gebruik om u in het kader van het uitoefenen van het recht van ontbinding, zoals beschreven in bovenstaande informatie (artikel 9), als volgt in de kosten voor retourzending te verwijzen: u dient de gangbare kosten voor de retourzending op u te nemen als het geleverde product in overeenstemming is met het bestelde product.
 
(2) In het kader van de geld-terug-garnatie van 100 dagen is retourzending gratis voor u tot aan het moment waarop er 100 dagen zijn verstreken na de factuurdatum, voor zover de retourzending verloopt via onze logistieke partner DHL op de manier zoals vermeld in de garantie. Deze mogelijkheid van retourzending bestaat naast het wettelijke recht van ontbinding dat hierdoor onverlet blijft. Hiertoe kunt u simpelweg contact opnemen met een van onze medewerkers via de genoemde contactgegevens en een afspraak inplannen voor het ophalen.