Dataprivacyverklaring

Ter informatie hebben wij de Duitse Dataprivacyverklaring voor u vertaald. Het pretendeert dan ook niet volledig te zijn, rechtsgeldig en volledig is de Duitse Dataprivacyverklaring, die u hier kunt vinden: https://www.platinum.com/Info/Datenschutzhinweise/

Hartelijk dank voor uw interesse in onze online aanwezigheid. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Op dit punt willen wij u daarom informeren over de gegevensbescherming in ons bedrijf. Uiteraard houden we ons aan de wettelijke bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) en andere verordeningen inzake gegevensbescherming.
U kunt ons vertrouwen als het om uw persoonsgegevens gaat! Ze worden gecodeerd door digitale beveiligingssystemen en aan ons doorgegeven. Onze websites zijn door technische maatregelen beschermd tegen schade, vernietiging of ongeoorloofde toegang.

Onderwerp van gegevensbescherming

Het onderwerp van de gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Volgens artikel 4, lid 1 AVG gaat het om individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, maar ook gebruiksgegevens zoals uw IP-adres.

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te geven. Wij slaan alleen de toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en het tijdstip van de aanvraag, het overgedragen gegevensvolume en de aanvragende aanbieder. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren in de zin van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG en stellen ons niet in staat om conclusies te trekken over uw persoon. De opgeslagen gegevens worden met regelmatige tussenpozen gewist.

Hostingdiensten via een derde partij

In het kader van de verwerking namens ons levert een derde partij ons de diensten voor de hosting en weergave van de website. Dit dient ter behartiging van onze zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen bij de juiste weergave van ons aanbod. Alle gegevens die in de loop van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de online shop worden verzameld, zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op de servers van de website. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier beschreven kader.
Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Omvang van de gegevensverzameling en -opslag

In het algemeen is het niet nodig om persoonsgegevens te verstrekken om onze website te kunnen gebruiken. Om onze diensten daadwerkelijk te kunnen leveren, kunnen wij echter uw persoonsgegevens nodig hebben. Dit geldt voor het verzenden van informatiemateriaal en productmonsters, puppystartsets voor geregistreerde fokkers of bestelde goederen en voor het beantwoorden van individuele vragen die via ons contactformulier zijn gesteld of het aanmaken van een klantenaccount. Als u ons opdracht geeft om een dienst te verlenen of goederen te verzenden, gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om uw bestelling uit te voeren en te verwerken. Voor dit doel kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bedrijven die wij gebruiken om de dienst te verlenen of om het contract uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld transportbedrijven of andere dienstverleners.

Als wij prijsvragen of klantenonderzoeken uitvoeren, willen wij uw persoonsgegevens verzamelen en opslaan en vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming op de betreffende plaats op onze website. U kunt uw toestemming die in dit verband wordt gegeven voor het gebruik van uw klantgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

Ons bedrijf controleert regelmatig de kredietwaardigheid bij het afsluiten van contracten en, in bepaalde gevallen waarin er een gerechtvaardigd belang is, ook bij bestaande klanten. De beoordeling van de kredietwaardigheid biedt de bedrijven zekerheid, waardoor de klanten de mogelijkheid hebben om de bestelde goederen bijvoorbeeld achteraf of via automatische incasso te betalen. Hiervoor werken wij samen met Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, Duitsland, waarvan wij de benodigde gegevens ontvangen. Namens Creditreform Boniversum verstrekken wij u reeds vooraf de volgende informatie overeenkomstig artikel 14 AVG:

Creditreform Boniversum GmbH is een consumentenkredietinstelling. Zij beheert een database waarin kredietwaardigheidsinformatie over particulieren wordt opgeslagen.

Op basis hiervan verstrekt Creditreform Boniversum kredietwaardigheidsinformatie aan haar klanten. Tot de klanten behoren bijvoorbeeld kredietinstellingen, leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, telecommunicatiebedrijven, bedrijven voor debiteurenbeheer, post-, groot- en detailhandelsbedrijven en andere bedrijven die goederen of diensten leveren. In het kader van de wettelijke bepalingen wordt een deel van de gegevens die beschikbaar zijn in de informatiedatabase ook gebruikt voor het leveren aan andere bedrijfsdatabases, onder meer voor adreshandel.

In de database van Creditreform Boniversum wordt met name informatie opgeslagen over de naam, het adres, de geboortedatum, en indien van toepassing het e-mailadres, de betalingsgeschiedenis en aandeelhouderschappen van personen. Het doel van de verwerking van de opgeslagen gegevens is het verstrekken van informatie over de kredietwaardigheid van de betreffende persoon. De grondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Volgens deze bepaling mag informatie over deze gegevens alleen worden verstrekt, als een klant op geloofwaardige wijze aantoont dat hij er een gerechtvaardigd belang bij heeft om deze informatie te kennen. Als gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EU gebeurt dit op basis van de zogenoemde „modelcontractbepalingen”, die u via de volgende link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001D0497&from=de

kunt bekijken of van daar kunt laten opsturen.

opslag. In de regel is deze informatie vereist voor een opslagperiode van in eerste instantie drie jaar. Na afloop wordt gecontroleerd of de opslag nog steeds nodig is, anders worden de gegevens op de betreffende dag gewist. In het geval dat een zaak is afgehandeld, worden de gegevens precies drie jaar na de afhandeling gewist. De vermeldingen op de lijst van schuldenaars worden overeenkomstig § 882e ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) gewist na een termijn van precies drie jaar vanaf de datum van vordering tot inschrijving.

Gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) AVG kunnen zijn: kredietbeslissing, aangaande zakelijke relaties, aandeelhouderschappen, vorderingen, kredietwaardigheidsbeoordeling, verzekeringscontract, informatie omtrent tenuitvoerlegging.

U heeft het recht om bij Creditreform Boniversum GmbH informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die daar zijn opgeslagen. Als de over u opgeslagen gegevens onjuist zijn, heeft u recht op rectificatie of wissing. Als niet onmiddellijk kan worden vastgesteld of de gegevens onjuist of juist zijn, heeft u het recht dat de betreffende gegevens niet beschikbaar worden gemaakt totdat er duidelijkheid is. Als uw gegevens onvolledig zijn, heeft u het recht ze te laten vervolledigen.

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de door Creditreform Boniversum opgeslagen gegevens, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens die op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden vóór een eventuele intrekking.

Als u bezwaren, verzoeken of klachten heeft met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Creditreform Boniversum. Deze zal u snel en vertrouwelijk helpen bij alle vragen over gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen over de verwerking van gegevens door Boniversum bij de voor uw deelstaat verantwoordelijke deelstaatfunctionaris voor gegevensbescherming.

De gegevens die Creditreform Boniversum over u heeft opgeslagen zijn afkomstig van publiek toegankelijke bronnen, van incassobedrijven en van diens klanten.

Om uw kredietwaardigheid te beschrijven, creëert Creditreform Boniversum een scorewaarde op basis van uw gegevens. Gegevens over leeftijd en geslacht, adresgegevens en, in sommige gevallen, gegevens over betalingservaringen zijn opgenomen in de scorewaarde. Deze gegevens worden in de scoreberekening opgenomen met verschillende wegingen. Creditreform Boniversum-klanten gebruiken de scorewaarden als hulpmiddel bij het maken van hun eigen kredietbeslissingen.

Recht van bezwaar

De verwerking van de door Creditreform Boniversum opgeslagen gegevens wordt uitgevoerd op basis van de gerechtvaardigde belangen van crediteuren- en kredietbescherming, die regelmatig zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dienen voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. Indien u gebruikmaakt van uw recht om bezwaar te maken, zijn wij genoodzaakt ons terug te trekken uit het contract. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden, worden de gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Verantwoordelijk in de zin van artikel 4, lid 7 AVG is Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Duitsland. Uw contactpersoon in ons bedrijf is de Consumer Service, tel.: +49 (0)2131 36845560, fax: +49 (0)2131 36845570, e-mail: selbstauskunft@boniversum.de.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens: Creditreform Boniversum GmbH, Datenschutzbeauftragter, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Duitsland, e-mail: datenschutz@boniversum.de.

Na volledige uitvoering van het contract worden uw gegevens geblokkeerd en na het verstrijken van de belasting- en handelsrechtelijke voorschriften gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verder gebruik van de gegevens. Het wissen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het contactadres dat in de juridische informatie is vermeld.

E-mailnieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief.
Om ervoor te zorgen dat de nieuwsbrief alleen met uw toestemming wordt verstuurd, maken we gebruik van de zogenoemde double-opt-in-procedure. In het kader hiervan kan de potentiële ontvanger worden opgenomen in een mailinglijst. Vervolgens ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail om de registratie rechtsgeldig te bevestigen. Het adres wordt alleen actief opgenomen in de mailinglijst als er een bevestiging wordt ontvangen.
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het toesturen van de gevraagde informatie en aanbiedingen.
Newsletter2Go wordt gebruikt als nieuwsbriefsoftware. Uw gegevens worden doorgestuurd naar Sendinblue GmbH. Sendinblue mag uw gegevens niet verkopen en gebruiken voor andere doeleinden dan het versturen van nieuwsbrieven. Sendinblue is een Duitse, gecertificeerde aanbieder, die is geselecteerd volgens de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming en de Duitse federale wet op gegevensbescherming.
Meer informatie vindt u hier: https://www.newsletter2go.nl/informatie-nieuwsbrief-ontvangers/?_ga=2.165887415.885382512.1585829475-1357069032.1582012574&_gac=1.212060576.1585598503.EAIaIQobChMIju6w9_zC6AIVy9DeCh2xMQ6_EAAYASAAEgJdIvD_BwE/
U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar het in de juridische informatie vermelde contactadres.
De databeschermingsmaatregelen zijn altijd onderhevig aan technische ontwikkelingen. Daarom vragen wij u zich regelmatig op de hoogte te stellen over onze maatregelen ter bescherming van de gegevens, door onze privacyverklaring te raadplegen.

E-mail

Verplichte informatie volgens artikel 13 DSGVO bij het eerste contact zijn wij volgens artikel 12, 13 DSGVO verplicht u de volgende verplichte informatie te verstrekken volgens de wet op de gegevensbescherming: Indien u per e-mail contact met ons opneemt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang bij de verwerking (art. 6 lid 1 letter f DSGVO), indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens (art. 6 lid 1 letter a DSGVO), indien de verwerking noodzakelijk is voor de initiatie, vaststelling, inhoud of wijziging van een rechtsverhouding tussen u en ons (art. 6 lid 1 letter b DSGVO) of indien een andere wettelijke norm de verwerking toestaat. Uw persoonlijke gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan herroept of het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, ophoudt te bestaan (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen - blijven onverlet. U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht van bezwaar, het recht op gegevensoverdracht en het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. Bovendien kunt u de correctie, verwijdering en onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen.

Gebruik van gegevens voor reclame per post en uw recht van bezwaar

Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en, voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen, uw aanhef, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of bedrijfsnaam in samengevatte lijsten op te slaan en voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijv. om u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar het in de juridische informatie vermelde contactadres.

Gegevensdoorgifte aan Trusted Shops

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven door het aanvinken van het betreffende selectievakje of door het aanklikken van een daartoe bestemde knop, sturen wij uw e-mailadres voor de herinnering om uw bestelling te beoordelen naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail aan de mogelijkheid herinneren om een beoordeling in te dienen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar het in de juridische gegevens vermelde contactadres of rechtstreeks naar Trusted Shops.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsbetrekking (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren. De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Aanmaken van een klantenrekening

Het aanmaken van een klantenrekening heeft het voordeel dat wij u verdere diensten kunnen aanbieden. Met name kunt u bij het oproepen van uw klantenaccount eerdere bestellingen en hun historie bekijken, hoeft u bij verdere bestellingen niet opnieuw de vereiste gegevens over uw persoon en de betaalwijze voor de afhandeling van bestellingen in te voeren, kunt u uw (verzend)adressen beheren (en dus ook bestellingen voor bijv. familieleden plaatsen), direct feedback geven op de bestelde producten, de artikelen via haar retourneren of om andere redenen contact opnemen met de verkoper, zoals het inroepen van de 100 dagen geld-terug-garantie, of zijn beoordelingen collectief bekijken.

Gegevensdoorgifte aan bezorgdiensten

Indien u ons daar tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend, geven wij uw e-mailadres op grond van art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG door aan de geselecteerde bezorgdienst. Zo kan deze contact met u opnemen om de bezorging aan te kondigen of af te stemmen.
Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken door een bericht te sturen via hieronder vermelde contactopties of rechtstreeks naar de bezorgdienst via het hieronder vermelde contactadres. Na het intrekken van uw toestemming zullen wij de hiervoor vermelde gegevens verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of indien wij een belang bij verdere verwerking hebben dat zwaarder weegt en wettelijk toegestaan is en waarover wij u informeren in deze toelichting.

DHL Paket GmbH/Deutsche Post AG
Sträßchensweg 10
D-53113 Bonn

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG GLS
Germany-Str. 1-7
36286 Neuenstein

Gegevensdoorgifte aan betalingsdienstaanbieders

Afhankelijk van de gekozen betaalwijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners, die in het kader van de orderverwerking voor ons werken, of aan de aangewezen kredietinstellingen of de gekozen betaaldienstverlener, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient voor de uitvoering van het contract volgens art. 6, lid 1 p. 1 punt b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens zelf, bijv. op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is de privacyverklaring van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing. Als u vragen hebt over onze partners voor de betalingsverwerking en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u de contactmethode gebruiken die in deze privacyverklaring is beschreven.

CrefoPay
De betaling wordt verwerkt met behulp van de betalingsdienstaanbieder CrefoPayment GmbH & Co KG, Schloßstr. 20, 12163 Berlijn (hierna "CrefoPay"), aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte persoonsgegevens en informatie over uw bestelling doorgeven overeenkomstig art. 6 lid 1 punt b AVG. Uw gegevens worden uitsluitend ten behoeve van de betalingsverwerking aan CrefoPay doorgegeven en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Het huidige privacybeleid van CrefoPay is te vinden op https://media.crefopay.de/files/AGBs_und_Datenschutzrichtlinien.pdf

PayPal
Als u via PayPal betaalt, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar de privacyverklaring van PayPal https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

SOFORT-overschrijving (Betaal nu)
Als u kiest voor de betaalmethode "SOFORT", zal de betaling worden verwerkt door de betaaldienstverlener SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT” genoemd), aan wie wij de informatie zullen doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt b AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over het privacybeleid van SOFORT kunt u vinden op het volgende internetadres https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of voogden. Wij vragen geen persoonsgegevens van kinderen en jongeren, verzamelen dergelijke gegevens niet en geven ze niet door aan derden.

Opmerking over gegevensdoorgifte naar de VS

Op onze website zijn onder meer tools geïntegreerd van ondernemingen die gevestigd zijn in de VS. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verzonden naar de servers van deze ondernemingen in de VS. Wij wijzen u erop dat de VS geen veilige derde staat zijn in de zin van de EU-privacywetgeving. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonsgegevens te delen met de veiligheidsinstanties zonder dat u dit als belanghebbende via de rechter kunt beletten. Daarom kan niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijv. de geheime diensten) uw gegevens die op Amerikaanse servers staan voor bewakingsdoeleinden verwerken, analyseren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze activiteiten.

Gegevensdoorgifte aan incassobureaus

Om de overeenkomst uit te voeren, geven we overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG uw gegevens door aan een extern incassobureau indien u ondanks voorafgaande aanmaning niet voldoet aan onze vordering tot betalen. In dit geval wordt de vordering rechtstreeks door het incassobureau geïnd. Daarnaast worden gegevens gedeeld ten behoeve van onze zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen bij het effectief instellen of afdwingen van onze vordering tot betaling overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG.

Gebruik van cookies

Informatie over cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw eindapparaat wordt opgeslagen na een bezoek aan een website. Deze bevat informatie die bij een volgend bezoek aan de website opnieuw door de online shop wordt gelezen. Cookies kunnen noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de site en kunnen ook voordelig zijn voor de bezoeker zelf: zo wordt informatie opgeslagen om te voorkomen dat de bezoeker telkens de basisinstellingen moet wijzigen. Taalinstellingen en gebruikersnaam bijvoorbeeld kunnen zo op een veilige manier worden opgeslagen.

Sessiecookies

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenoemde sessiecookies).

Langetermijncookies

Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies of langetermijncookies). U kunt de duur van de opslag zien in het overzicht via de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Waarom gebruikt PLATINUM cookies?

PLATINUM maakt gebruik van cookies om u een individueel aangepaste winkelervaring te bieden die aansluit aan uw behoeften en klantenwensen. Het gebruik van cookies stelt PLATINUM in staat om u nieuwe informatie te tonen die voor u van belang is wanneer u de website herhaaldelijk bezoekt. Tegelijkertijd ondersteunen cookies ook de optimale werking van de website, bijvoorbeeld door het uitlogproces of het zoeken naar een specifiek product te vereenvoudigen.

Lijst van gebruikte cookies


Cookie-instellingen wijzigen of cookies uitschakelen

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor PLATINUM van groot belang. Om verlies van informatie of onwettige handelingen te voorkomen, worden bepaalde organisatorische en technische maatregelen genomen. Indien u uw browser alsnog zo wilt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u individueel moet beslissen of u deze cookies accepteert of dat u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten, volg dan de instructies in de link voor de voor u relevante browser:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox™ https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop
Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Facebook-Pixel, Aangepast publiek en Facebook-Conversie

Binnen ons online-aanbod wordt vanwege onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod en voor deze doeleinden de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u zich in de EU bevindt, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), gebruikt.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Enerzijds stelt de Facebook-pixel Facebook in staat om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep te bepalen voor de presentatie van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Daarom gebruiken wij het Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamd "custom audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet vervelend lijken. Met behulp van het Facebook Pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook Ads voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door te kijken of gebruikers na het aanklikken van een Facebook Ad (zogenaamde "conversie") naar onze website worden doorverwezen.

De verwerking van gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het databeleid van Facebook. Dienovereenkomstig wordt algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties verstrekt in de Facebook Data Usage Policy: https://www.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en de functionaliteit ervan zijn te vinden in de Facebook-hulpsectie: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt bezwaar maken tegen de opname door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties op Facebook aan u worden getoond, kunt u de door Facebook ingestelde pagina oproepen en daar de instructies volgen voor de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden gebruikt voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor publieksmeting en reclamedoeleinden via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Google Ads Remarketing

Via Google Ads promoten we deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Indien u ons uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de DSGVO, wordt bij uw bezoek aan onze website door Google het zogenaamde remarketing-cookie geplaatst, die automatisch op basis van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina's reclame op basis van interesses mogelijk maakt. Na beëindiging van het doel en het einde van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden verwijderd.

Verdere verwerking van de gegevens vindt alleen plaats als u toestemming hebt gegeven voor het koppelen van uw web- en app-browsinggeschiedenis aan uw Google-account en het gebruik van informatie uit uw Google-account voor het personaliseren van advertenties die u op het web ziet. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om lijsten met doelgroepen op te stellen en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel koppelt Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de [http://www.google.de]). Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken [https://www.privacyshield.gov/list]. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door de remarketingcookie te deactiveren via deze link [https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl]. U kunt ook meer te weten komen over het plaatsen van cookies van de Digital Advertising Alliance [https://www.aboutads.info/] en hier instellingen voor maken.

Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps voor de visuele weergave van geografische informatie. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: Google). Dit dient ter behartiging van onze zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod en een goede bereikbaarheid van onze locaties overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG.
Bij het gebruik van Google Maps verzendt of verwerkt Google gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door de bezoekers van de website. Dit kan met name het IP-adres en de locatiegegevens betreffen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.
Google is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.

Om de dienst van Google Maps te deactiveren en zo de doorgifte van gegevens naar Google te voorkomen, moet u Java Script in uw browser deactiveren. In dit geval kan Google Maps niet of slechts beperkt worden gebruikt.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het Privacybeleid van Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartdienst.

De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig artikel 26 AVG, die u hier kunt bekijken.

Gegevensverzameling door gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse van de website. De webanalysedienst wordt geleverd door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient ter behartiging van onze zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voor doorgifte binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die lid zijn van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Wanneer het doel niet langer bestaat en na het beëindigen van het gebruik van Google Analytics door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden gewist.

Voor webanalyse maakt de uitbreidingsfunctie Google Analytics Google Signals zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk. Voor zover uw met internet verbonden apparaten aan uw Google-account zijn gekoppeld en u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd, kan Google rapporten over uw gebruiksgedrag opstellen (met name de apparaatoverschrijdende gebruikerscijfers), ook als u van eindapparaat verandert. Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens; wij ontvangen alleen statistieken die op basis van Google Signals worden gegenereerd.

Voor zover informatie wordt doorgegeven naar de servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browserplug-in kunt u op diesen Link klikken om het verzamelen door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Een opt-outcookie wordt in dit geval opgeslagen op uw eindapparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) wordt gedaan door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de bezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (zoals IP-adres, verblijfsduur van de bezoeker op de website, of muisklikken door de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De analyses van reCAPTCHA worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van gegevens zijn gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang om zijn webaanbiedingen te beschermen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en spam. Als de gebruiker om toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA, raadpleeg de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de

Google Tag Manager

We gebruiken Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistiektools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. Google Tag Manager creëert zelf geen gebruikersprofielen, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheren en implementeren van de via het geïntegreerde tools. Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat mogelijk wordt overgedragen aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het snel en eenvoudig integreren en beheren van verschillende tools op zijn website. Als toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Ads Customer Match

De inzet van Google Ads Customer Match wordt uitgevoerd in samenwerking met Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, voor personen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, en met Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, voor alle andere personen. Deze functie binnen Google Ads maakt een meer gerichte en gepersonaliseerde benadering van prospects en bestaande klanten mogelijk via verschillende Google-platforms, waaronder Google Search, het Google Shopping-tabblad, Gmail, YouTube en het Google Display Netwerk, om hen effectiever te bereiken. Google Ads Customer Match wordt voornamelijk gebruikt voor remarketing, optimalisatie van campagnes en het verhogen van conversieratio's.

De personalisatie van Google-advertenties is gebaseerd op categorisatie in doelgroepen, die Google creëert met behulp van informatie uit uw Google-account en op basis van uw activiteiten bij het gebruik van Google-producten of andere advertentiepartners. Google Customer Match stelt ons als Google-advertentiepartners in staat om een meer gerichte benadering te kiezen, ervoor zorgend dat de advertenties die via Google Ads worden weergegeven, nauwkeuriger zijn afgestemd op de interesses van onze doelgroep, voortkomend uit hun gebruik van onze winkel.

Voor Google Ads Customer Match zijn geen aparte cookies vereist, en het weergeven van gepersonaliseerde advertenties via Google Ads vindt alleen plaats als u hebt ingestemd met de noodzakelijke cookieverwerking via onze cookiebanner of anderszins bij Google.

Om de overeenkomst van reeds bekende Google-gebruikers uit te voeren, heeft Google een lijst met klantgegevens van ons nodig, hoewel er geen gebruikersprofielen worden gemaakt of uitgebreid. Via one-way-encryptie ontvangt Google gehashte codes die geen werkelijke gegevens zoals e-mailadressen of telefoonnummers bevatten. Deze codes worden vergeleken met de eigen gebruikersdatabase van Google, zonder de mogelijkheid om de oorspronkelijke gegevens te decoderen, tenzij deze al aanwezig zijn in de database. Google ontvangt niet de geüploade klantgegevens; het controleert alleen of deze al bestaan. Zo niet, dan is het decoderen van de gehashte code niet mogelijk. Als al bekende codes overeenkomen met de gehashte codes, kan Google dit gebruiken om aanvullende doelgroepen te vormen. Nadat de doelgroepen zijn gemaakt, wordt de geüploade data verwijderd.

De juridische basis voor het gebruik van Google Ads Customer Match is ons gerechtvaardigd belang op grond van Art. 6 lid 1 lit. f AVG, voor het bovengenoemde doel van succesvol opnieuw betrekken van onze klanten en prospects online. De encryptie toegepast binnen Customer Match dient ter bescherming van de persoonlijke gegevens en voorkomt de bekendmaking van gegevens aan Google die nog niet zijn verstrekt binnen een Google-account. Als u niet wilt deelnemen aan de matching, kunt u de gegevensverwerking door Google deactiveren via de volgende link: Google Ads-instellingen

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met Google Ireland Limited voor de gegevensverwerking binnen Google Ads Customer Match. Bovendien hebben Google Ireland Limited en Google LLC standaardcontractuele clausules overeengekomen voor de overdracht van gegevens naar de VS.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u hier terecht: https://support.google.com/google-ads/answer/6379332?hl=de en https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de 

Welke gegevens slaat Google op?

Wanneer u onze website bezoekt, worden de lettertypen vanaf een Google-server geladen. Via dit externe verzoek worden gegevens naar de Google-servers verzonden. Op deze manier herkent Google ook dat u of uw IP-adres onze website heeft bezocht. De Google Fonts API is ontworpen om de verzameling, opslag en gebruik van eindgebruikersgegevens te beperken tot wat nodig is voor een efficiënte levering van lettertypen. Overigens staat API voor "Application Programming Interface" en dient het onder andere als gegevensoverdrager in de softwarebranche.

Google Fonts slaat CSS- en lettertypeverzoeken veilig op bij Google en is dus beschermd. Door de verzamelde gebruiksstatistieken kan Google de populariteit van de lettertypen bepalen. Google publiceert de resultaten op interne analysepagina's, zoals Google Analytics. Daarnaast gebruikt Google gegevens van zijn eigen webcrawler om vast te stellen welke websites Google-lettertypen gebruiken. Deze gegevens worden gepubliceerd in de BigQuery-database van Google Fonts. BigQuery is een Google-service voor bedrijven die grote hoeveelheden gegevens willen verplaatsen en analyseren.

Klar Attribution

We gebruiken de diensten van Klar (Klar Insights GmbH, Marktstr. 18, 80802 München, Duitsland) op onze website. Klar verzamelt, verwerkt en slaat gegevens voor bereikmeting en statistische analyse op deze website en de subpagina's namens ons op. Deze verzameling is gebaseerd op de volgende wettelijke basis: Als de gebruiker toestemming heeft gegeven volgens artikel 6 lid 1 zin 1 a AVG en § 25 lid 1 zin 1 TTDSG, worden de te verwerken gegevens gebruikersgerelateerd verzameld.

Voor de genoemde verschillende verzamelingsmethoden worden verschillende cookies gebruikt om de respectievelijke verzamelingsmethode te waarborgen.

Cookie - Bezwaar

Om in principe bezwaar te maken tegen het gebruik van Klar, gebruikt u deze link: https://1201588661.platinum.com/donottrack/me  Dit plaatst een cookie met de naam "do_not_track" van het domein "platinum.com". Verwijder dit cookie niet, anders kan niet worden gegarandeerd dat u niet wordt gevolgd door Klar.

U kunt informatie over gegevensbescherming en gegevensgebruik door Klar vinden op de volgende website: https://www.getklar.com/data-protection 

ABlyft

Onze website maakt gebruik van de dienst "ABlyft" van Conversion Expert GmbH, Zeppelinring 52c, 24146 Kiel, Duitsland (https://ablyft.com). Wij gebruiken ABlyft om verschillende gegevens te verzamelen over het gedrag van de gebruikers van onze website om de gebruiksvriendelijkheid van de site voortdurend te verbeteren.

ABlyft verzamelt persoonlijke gegevens wanneer onze website wordt gebruikt. Er worden echter geen persoonlijke gegevens opgeslagen in of overgedragen aan het platform. Alle gegevens worden uitsluitend in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm opgeslagen en kunnen daarom niet meer worden toegewezen aan een specifieke bezoeker van de website.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van ABlyft door te klikken op de volgende link: https://www.platinum.com?ablyft_opt_out=true. Meer informatie over gegevensbescherming bij ABlyft vindt u hier: https://ablyft.com/de/datenschutzerklaerung.

Recobounce

Deze website maakt gebruik van de onlinetool "recobounce" van het bedrijf growganic GmbH, Hackenberger Straße 34, 42897 Remscheid (www.growganic.de). Het gebruik van recobounce stelt de controller in staat om specifieke aanbiedingen te doen aan bezoekers van de website die de website willen verlaten zonder een aankoop te doen. Voor dit doel analyseert recobounce het bestelnummer, de waarde van de bestelling, de valuta en de datum van het winkelmandje. Deze analysegegevens worden niet opgeslagen in de stamgegevens van de klant. De gegevensverwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de controller in de economische exploitatie van de online shop in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f) GDPR. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door recobounce vindt u ook hier: https://recobounce.com/privacy-policy.

Integratie van de Trusted Shops vertrouwensbadge / andere widgets

Op deze website zijn Trusted Shops widgets geïntegreerd om Trusted Shops diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) weer te geven en om kopers Trusted Shops producten aan te bieden nadat ze een bestelling hebben geplaatst. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij optimale marketing door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. De vertrouwensbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops"), waarmee wij op grond van artikel 26 DSGVO gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hieronder over de wezenlijke inhoud van de overeenkomst conform art. 26 lid 2 DSGVO.

In het kader van de tussen ons en Trusted Shops bestaande gezamenlijke verantwoordelijkheid kunt u bij vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten contact opnemen met Trusted Shops, bij voorkeur via de in de informatie over gegevensbescherming vermelde contactmogelijkheden. Los daarvan kunt u echter altijd contact opnemen met de gegevensbeheerder van uw keuze. Uw vraag wordt dan, indien nodig, voor een reactie aan de andere verantwoordelijke doorgegeven.

1. Gegevensverwerking bij het integreren van de trustbadge / andere widgets

De trustbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-provider (content delivery network).

Een passend niveau van gegevensbescherming wordt in elk geval gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, dat hier kan worden geopend voor de VS. Serviceproviders uit de VS zijn over het algemeen gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Meer informatie is hier beschikbaar. Wanneer dienstverleners niet zijn gecertificeerd onder het DPF, zijn standaard contractuele clausules afgesloten als een geschikte garantie.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden gekoppeld. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

2. Gegevensverwerking na afronding van de bestelling

Nadat de bestelling is afgerond, worden de bestelgegevens (totaalbedrag van de bestelling, bestelnummer, eventueel gekocht product) en uw e-mailadres, dat met een cryptologische eenrichtingsfunctie is gehasht, aan Trusted Shops doorgegeven. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Dit dient om te controleren of u al bent aangemeld voor diensten van Trusted Shops en is daarom noodzakelijk voor de behartiging van onze doorslaggevende gerechtvaardigde belangen en die van Trusted Shops bij het leveren van de aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten op het gebied van transactiebeoordeling conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO. Indien dit het geval is, wordt de verdere verwerking uitgevoerd in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor de diensten, wordt u vervolgens in de gelegenheid gesteld om dit voor de eerste keer te doen. De verdere verwerking na registratie is eveneens afhankelijk van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops. Als u zich niet registreert, worden alle doorgegeven gegevens automatisch door Trusted Shops gewist en is een persoonlijke referentie niet meer mogelijk.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, controle en registratie. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO om een probleemloze werking te garanderen. De verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël).

Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt in elk geval gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, dat hier kan worden geraadpleegd voor de VS en hier voor Israël. Serviceproviders uit de VS zijn over het algemeen gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework. Meer informatie is hier beschikbaar. Wanneer dienstverleners niet zijn gecertificeerd onder het DPF, zijn standaard contractuele clausules afgesloten als een geschikte garantie.

Onze online aanwezigheid op Facebook/Instagram, Google/YouTube, Xing

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Daar informeren we over onze producten en actuele aanbiedingen.
Wanneer u onze online aanwezigheid op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogenoemde gebruiksprofielen gemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platforms die vermoedelijk aansluiten aan uw interesses. Voor dit doel worden meestal cookies gebruikt op uw eindapparaat. Deze cookies slaan het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers op. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG dient dit ter behartiging van onze zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen bij een optimale presentatie van ons producten- en dienstenaanbod en een effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden. Indien u door de beheerders van de betreffende sociale-mediaplatform om toestemming wordt gevraagd voor gegevensverwerking, bijvoorbeeld door middel van een selectievakje, is de wettelijke grondslag voor gegevensverwerking artikel 6, lid 1, punt a) AVG.
Indien de bovengenoemde sociale-mediaplatforms hun hoofdkwartier in de VS hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft voor de VS een adequaatheidsbesluit opgesteld. Dit baseert op het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kan hier worden bekeken.
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun websites, evenals een mogelijkheid contact op te nemen en uw rechten en instellingsmogelijkheden betreffende de bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-out-opties, verwijzen wij u naar de informatie in de links hieronder over gegevensbescherming van de aanbieders. Als u hier nog hulp bij nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig artikel 26 AVG, die u hier kunt bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google/YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Instagram: //https:help.instagram.com/402411646841720#
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out):
Facebook https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Instagram: //https://help.instagram.com/519522125107875
Google/YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

Veiligheid

Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht om de Algemene verordening gegevensbescherming en andere wetten die relevant zijn voor de gegevensbescherming na te leven en vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wordt de informatie gecodeerd verzonden om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend herzien in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso) door te geven na het afsluiten van een contract met daaruit voortvloeiende kosten, dan zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

De betalingstransacties via gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, bankafschrijving) worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding eraan herkennen dat de adresregel van de browser verandert van „http://“ auf „https://“ en aan het slotsymbool in uw browserregel.

In het geval van versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen als dit door technische ontwikkelingen noodzakelijk wordt. In deze gevallen zullen wij ook onze gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Let daarom op de nieuwste versie van onze privacyverklaring.

Links

Indien u gebruikmaakt van externe links die in het kader van onze internetpagina's worden aangeboden, heeft deze privacyverklaring geen betrekking op deze links. Voor zover wij links aanbieden, verzekeren wij dat op het moment van het plaatsen van de link geen overtredingen van het geldende recht te zien waren op de gelinkte websites. Wij hebben echter geen invloed op de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming en veiligheid door andere aanbieders. Informeer daarom ook op de websites van de andere aanbieders over de daar verstrekte privacyverklaringen.

Doelgericht gebruik van gegevens

Wij houden ons aan het principe van doelgericht gebruik van gegevens en verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van de dienst of de uitvoering van het contract. Ook de doorgifte aan overheidsinstellingen en autoriteiten die gerechtigd zijn om informatie te ontvangen, vindt alleen plaats in het kader van de wettelijke verplichtingen om informatie te verstrekken of als wij verplicht zijn om informatie te verstrekken op basis van een rechterlijke beslissing.

We nemen ook de bedrijfsinterne gegevensbescherming zeer serieus. Onze medewerkers en de door ons ingeschakeld dienstverleners zijn door ons verplicht tot geheimhouding en het naleven van de bepalingen van de wet op gegevensbescherming.

Behandeling van gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail of per post). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die tijdens het sollicitatieproces worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om een besluit te kunnen nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De wettelijke grondslag hiervoor is § 26 BDSG-neu (Duitse wet op gegevensbescherming) (aangaan van een arbeidsverhouding), artikel 6 lid 1, punt b) AVG (algemene opzet van een contract) en, indien u toestemming heeft gegeven, artikel 6, lid 1, punt a) AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien een arbeidsovereenkomst tot stand komt, worden de door u ingediende gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG-neu en artikel 6, lid 1, punt b) AVG ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij u geen baan kunnen aanbieden, u een aanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u bij ons heeft ingediend tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op grond van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt f) AVG). De gegevens worden vervolgens verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten worden vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien blijkt dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden langer nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of lopend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel voor de verdere opslag niet meer van toepassing is.

De gegevens kunnen langer worden bewaard als u daarvoor toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, punt a) AVG) of als wettelijke opslagverplichtingen het wissen verbieden.

Recht op informatie en intrekking

U ontvangt te allen tijde gratis en zonder opgaaf van redenen informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens. Daarnaast heeft u recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. U kunt uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens ook te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken. Neem hiervoor contact op met het in de juridische informatie vermelde contactadres. Als u vragen heeft over onze informatie over gegevensbescherming of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Uw rechten in detail:

Naast de rechten die al in de betreffende verwerking zijn beschreven, heeft u ook de volgende rechten als aan de betreffende wettelijke eisen wordt voldaan.

Recht op informatie
Overeenkomstig artikel 15 AVG heeft u recht op informatie, met name over de doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, wie, indien van toepassing, de ontvanger van deze gegevens is en hoe lang wij deze gegevens bewaren. U heeft ook het recht om informatie te vragen of uw persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie en welke adequate garanties er zijn voor de doorgifte.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om te eisen dat wij onjuiste of onvolledige gegevens in onze systemen rectificeren, artikel 16 AVG.

Recht op wissing
Dit recht (artikel 17 AVG) garandeert u de mogelijkheid om gegevens bij ons te laten wissen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen wanneer en voor zover dat gewenst is, indien er geen wettelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen.

Recht op beperking
U kunt eisen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken indien: u de juistheid van de gegevens betwist; de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te laten wissen; wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 AVG.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Overeenkomstig artikel 20 AVG heeft u het recht om bepaalde over u opgeslagen gegevens in een gangbare, machineleesbare vorm te verkrijgen of om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht om een klacht in te dienen
Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De bevoegde autoriteit is de autoriteit van uw gebruikelijke verblijfplaats of de autoriteit die verantwoordelijk is voor de plaats waar onze onderneming is gevestigd.

De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor PLATINUM GmbH & Co. KG is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat Rijnland-Palts (Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit)

Hintere Bleiche 34
55116 Mainz Telefoon: +49 (0) 6131 208-2449
Telefax: +49 (0) 6131 208-2497
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Recht van bezwaar

Naast het hierboven beschreven recht van bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden, heeft u een algemeen recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking die wij op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG uitvoeren. Wij zijn verplicht om in te gaan op uw bezwaar, als u ons redenen van groter belang geeft.

Recht op intrekking

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

Contactgegevens:

Mario Arndt
DeuDat® GmbH
Zenhtenhofstraße 5b
D-65201 Wiesbaden
Telefoon: +49 611 950008-40
E-mail: platinum@deudat.de

Hij is ook beschikbaar als contactpersoon voor verzoeken om informatie, suggesties of klachten.

Laatste herziening: 15-02-2021